Voorschiften voor deelname fietsers Oranjesluistocht d.d. 29 oktober 2016:
-Bericht voor de mountainbikers
Zoals de weersvoorspelling er nu uitziet wordt 29 oktober een prachtige dag.  De mountainbike tocht is uitgezet en het is weer een uitdagend parcours geworden.
Deze tocht is niet bedoeld als wedstrijd maar we weten dat er toch vaak behoorlijk doorgereden wordt.
Ook daarom willen wij alle deelnemers er veiligheidshalve graag op wijzen dat er een aantal houten bruggen in het parcours zitten die in deze tijd van het jaar erg glad kunnen zijn.
Voorzichtigheid is dus geboden en op sommige plekken kan het zelfs verstandig zijn om af te stappen. Houd hier aub tijdens de fietstocht rekening mee!!
Wij wensen jullie veel plezier en een veilige tocht !
 

– deelname op eigen risico is en de Stiching Oranjesluistocht geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

– Minimale veiligheidsvoorzieningen als een helm, handschoenen e.d. zijn verplicht.
– Bij ontbreken van adequate veiligheidsvoorzieningen kan deelname geweigerd worden.
– U bent ten aller tijden gebruiker van de openbare weg. Houd u aan de verkeersregels.
– Aansprakelijkheid voor ongevallen ontstaan door onjuiste deelname zijn geheel voor eigen risico.
– Indien twijfel bestaat over de toedracht van een ongeval (op welke locatie dan ook) zal
d.m.v. beschikbare hulpdiensten de toedracht beoordeeld worden op eigen schuld.
– Bij diverse locaties zijn begeleiders aanwezig, te herkennen aan felgekleurde overkleding.
– Ongevallen als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen van deze begeleiders zijn voor
eigen risico.
 
 
 
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN BOOTCAMP EVENEMENT
 
ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Evenement: het door Stichting de Oranjesluistocht in enig jaar te organiseren sportevenement: Bootcamp.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon of groep van (individuele) personen die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting de Oranjesluistocht) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 
ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID / ONTZEGGING
 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deelnemer verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan een dergelijk Evenement met zich mee kunnen brengen.
 2. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Tevens kan Organisator de Deelnemer (verder) uitsluiten van het Evenement indien Deelnemer zich dusdanig gedraagt dat schade en/of letsel aan derden of zichzelf overduidelijk zal blijken.
 7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 8. Deelnemer dient ten aller tijden de aanwijzingen van bevoegde begeleiders van het Evenement op te volgen. Indien schade/letsel ontstaat door het niet opvolgen van bevoegde begeleiders van het Evenement, erkent de Organisator geen enkele aansprakelijkheid.
 
 Bestuur Stichting Oranjesluistocht.